Objectius

Els principals objectius del projecte Green Commerce són:

  • Implicar al xicotet comerç en la lluita contra el canvi climàtic
  • Promoure la responsabilitat mediambiental en el sector comercial
  • Reduir el consum energètic i la producció de residus mitjançant tècniques senzilles
  • Estimular la innovació en temes mediambientals en el comerç difonent casos d'èxit
  • Sensibilitzar als consumidors sobre el desenvolupament d'hàbits de compra mediambientalment respectuosos.

 

COMERÇ I MEDI AMBIENT

Segons dades d’Eurostat, el nombre d'empreses del sector comercial detallista (retail) de la UE-27 és de 3,60 milions d'empreses, el que representa aproximadament el 19% de les empreses no financeres europees, i ocupa 16,7 milions de persones., amb una mitjana de 4,6 treballadors per empresa.

Fins al moment no hi ha estudis de rellevància sobre l'impacte mediambiental del comerç al detall a escala europea, ni estudis objectius a escala europea que hagen possibilitat la definició d'indicadors, per això la pertinència del projecte Green Commerce.

A grans trets, s'estima que el sector comercial pot ser el responsable d'entre el 2 i el 3,5% de les emissions del diòxid de carboni europees.
Els processos en els quals està implicat el comerç com a part de la cadena de subministrament i distribució es troben al centre de la discussió sobre els aspectes clau que definixen les polítiques de desenvolupament sostenible: transport, indústria alimentària, residus, etc.

El sector comercial detallista evoluciona en la direcció adequada, reduint progressivament l'impacte de les seues operacions. Això és, en gran mesura, a causa de l'adaptació de creixent regulació mediambiental, el desenvolupament de tecnologies més eficients, però també de les pròpies decisions ètiques dels empresaris i l’adaptació a les preferències dels consumidors, que valoren, cada vegada més, la diferenciació i comercialització de servicis i productes considerats “verds”.

Els principals àmbits on es concentren els problemes mediambientals del menut comerç i, per tant, on incidirà el projecte són:

*Energia: Els àmbits on el comerç pot fer millores més grans en estalvi energètic són, sobretot, en il·luminació, condicionament tèrmic i refrigeració.

*Reciclatge de residus: Aproximadament entre un 10% i un 15% dels residus locals procedix del sector comercial en forma de residus comercials, amb la problemàtica afegida del gran volum que ocupen.
Bosses de plàstic, empaquetat: Els plàstics d'un sol ús que s'usen en embalatges, bosses de plàstic o botelles representen quasi un 40% del consum europeu. S'estima que cada persona utilitza entre 130 i 160 bosses de plàstic a l'any.

*Aigua: Determinats subsectors i tipologies comercials (per exemple el de l'alimentació), són grans consumidors d'aigua, i això contribuïx a agreujar el problema de dèficit hídric d'algunes regions, especialment en l'àmbit mediterrani. A través d'este projecte es pretén impulsar l'engegada de mesures d'estalvi d'este recurs.
 

*Ecoetiquetatge i consum responsable: L’ecoetiquetatge és un distintiu que informa els consumidors i els estimula a escollir productes i servicis amb menors repercussions sobre el medi ambient. Si bé els ciutadans es declaren preocupats pel medi ambient, esta preocupació no és suficient perquè influïsca en el seu comportament habitual a l'hora de la compra.
Les etiquetes de qualitat ambiental continuen sent poc conegudes entre els ciutadans. L’Ecoetiqueta Europea manté uns nivells de reconeixement baixos.

*Transport: Les activitats de distribució i subministrament als establiments comercials generen impactes mediambientals derivats bàsicament de les activitats de transport. Un xicotet establiment realitza de mitjana, diàriament, unes deu activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, si bé en alguns subsectors (alimentació) són molt més nombroses. El transport de mercaderies als comerços, que es realitza generalment mitjançant vehicles convencionals, genera en un establiment de grandària mitjana entre 4 i 5 tones de CO2eq a l'any; a això cal afegir altres efectes derivats que produïx a les ciutats i l'impacte d'altres activitats de la cadena logística i de distribució.

*Equipament comercial: És habitual trobar en els xicotets comerços diversos aparells electrònics com ara refrigeradors, forns, telèfons, fax, escàners, impressores, copiadores, televisors, DVD, equips d'àudio, màquines de vending (expenedores), etc. Es pretén estimular l'ús d'equipament més eficient en el sector comercial, certificat energèticament, i demostrar els beneficis ecològics i econòmics que implica la implantació d'estos sistemes. 

pie
salir administración salir salir salir videos Desarrollado por Sernutec